cd
Dumy, marches
"Ukrayinski striletski ta povstanski pisni"
"Volodymyr Katsan


2008 -

Ont participé:
L'ensemble national des banduristes d'Ukraine "H.I. Mayboroda"
Chœur traditionnel "Homin"
Quartet des banduristes "Ros' - Ihor Borko

Йшли стрільці до бою та й через поля
Ой, на горі, на Маківці
Гей, степами
Ще не вмерла Україна
Ой, у лузі червона калина
Як ми прийшла карта
Ой, там, при долині
Там, за небокраєм
Чорна гора не орана
Їхав стрілець на війноньку
Повіяв вітер степовий
Ой, у лісі, на полянці
Маршерують вже повстанці
Там, за лісом
Чуєш, брате мій"
Prix 11,00 € TTC
+ livraison
01 Oy, u luzi chervona kalyna
02 Vzhe bubon hraie
03 Oy, vydno selo
04 Zazhurylys Halychanky
05 Yak my pryishla karta
06 Ne smiie buty v nas strakhu
07 Hei, nastupaiem my striltsi
08 Yshly striltsi do boiu ta i cherez polia
09 Yikhav strilets na viinonku
10 Poviiav viter stepovyi
11 U nevoli tiazhkii
12 Oy, tam pry dolyni
13 Zakvitchaly divchatonka
14 Hei, stepamy
15 Bo viina - viinoiu
16 Tam, za nebokraiem
17 Oy, na hori , na Makivtsi
18 Marsheruiut vzhe povstantsi
19 Ya sohodni vid vas vidïzhaiu
20 Tam, za lisom
21 Na pokynutykh zharyshchakh
22 Oy, u lisi na poliantsi
23 Oy, tam u luzi, pry dorozi
24 Chorna hora ne orana
25 Chuiesh, brate mii
26 Shche ne vmerla Ukraïna